ஒளியாய் மழையாய் நீ பொழிந்தாய் வளர்வேன் செழித்தே உயர்ந்திடுவேன் கனிவாய் பரிவாய் நீ அணைத்தால் இனிதாய் புதிதாய் மலர்ந்திடுவேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஒளியாய் மழையாய் நீ பொழிந்தாய்

வளர்வேன் செழித்தே உயர்ந்திடுவேன்

கனிவாய் பரிவாய் நீ அணைத்தால்

இனிதாய் புதிதாய் மலர்ந்திடுவேன்

இறைவா முதல்வா வழிகாட்டு - என்

இதயம் உன் இல்லம் விளக்கேற்று (2)


1. துணையாய் அருகே நீ வந்தால் - எந்தத்

தொலைவும் எளிதாய்க் கடந்திடுவேன்

சுனையென அன்பு சுரந்து வந்தால் - நான்

சுகமாய் மகிழ்வாய் நடந்திடுவேன் - இறைவா ... ...


2. ஆற்றலும் அருளும் நீ தந்தால்

ஓராயிரம் பணிகள் ஆற்றிடுவேன்

தேற்றிட நீயும் அருகிருந்தால் எந்தத்

துயரச் சுமையும் தாங்கிடுவேன் - இறைவா ...