வானத்திலிருந்து வையம் எழுந்து புனித ஆவியே வருக

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வானத்திலிருந்து வையம் எழுந்து

புனித ஆவியே வருக

ஞானத்தின் ஒளியை மனதினில் ஏற்றும்

மாசற்ற அன்பே வருக - 2


1. உயிருக்கு உயிரே வாழ்வுக்கு வாழ்வே

உண்மையின் வடிவே வருக - 2


2. கீழ்திசை வானில் வாழ்த்திசை பாடும் காலைக் கதிரே வருக

ஆழ்கடல் மீதினில் அலையுடன் ஆகும்

ஆனந்த நிலையே வருக - 2


3. மனிதன் மனதில் பனியெனத் துலங்கும்

மாணிக்க விளக்கே வருக

இனிய நல்வாழ்வை உவப்புடன் வழங்கும்

இன்னருள் பெருக்கே வருக - 2