சின்னக் குழந்தை இயேசுவுக்கு என்ன கொடுப்பது

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


சின்னக் குழந்தை இயேசுவுக்கு என்ன கொடுப்பது(நாம்)-2


1. மலரைப் படைத்த மழலைக்கு மலரைக் கொடுப்பதா -2

கனியைப் படைத்த கண்மணிக்கு கனியைக் கொடுப்பதா


2. குரலைக் கொடுத்த குழந்தைக்கு இசையை எழுப்பவா -2

விரலைக் கொடுத்த விமலனுக்கு வீணை மீட்டவா


3. புவியைப் படைத்த பரமனுக்கு புவியைக் கொடுப்பதா -2

பகலும் இரவும் அவன் புகழைப் பாடித் தொழுவதா