சர்க்கரை முத்தே சந்தன பொட்டே கண்ணே கண்ணுறங்கு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


சர்க்கரை முத்தே சந்தன பொட்டே கண்ணே கண்ணுறங்கு

முத்தமிழ் சொத்தே முல்லைப்பூ மொட்டே கண்ணே கண்ணுறங்கு-2

அன்னை மரியின் செல்வமே விண்ணக தேவ திலகமே

கண்ணே நீயும் கண்ணுறங்கு - ஆரிராரிரோ ஆரிராரிரோ - 2


1. கந்தையில் நீயும் மகிமை கண்டாய் கண்ணே கண்ணுறங்கு

தந்தையின் அன்பை எமக்குத் தந்தாய் ... ... (2)

மந்தையின் ஆயர்கள் தோழமை கொண்டாய் ... ... -2

விந்தையில் வந்து வேந்தர்கள் நின்றார்... ...

ஆரிராரிரோ ஆரிராரிரோ - 2


2. விண்ணிலே தூதர் கீதங்கள் கேட்க ... ...

மண்ணிலே மாந்தர் நாதங்கள் கேட்க ... ... (2)

கண்கவர் விண்மீன் உன்புகழ் காட்ட ... ... -2

தென்றலும் மெல்லிய தேனிசை மீட்ட ... ...

ஆரிராரிரோ ஆரிராரிரோ - 2