மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம் குருகுலமே வருக

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தோம்

குருகுலமே வருக - 2


1. திருப்பலி நிறைவேற்ற வருகவென்றழைத்தோம்

குருகுலமே வருக

இறைவனில் இணைந்து இன்பமாய் வாழ

குருகுலமே வருக


2. மங்கள ஆரத்தி எடுத்தும்மை அழைத்தேன்

இறைமக்களே வருக - 2

திருப்பலியில் இணைந்து இறைஆசீர் பெறவே

இறைமக்களே வருக

இறைவனில் இணைந்து இன்பமாய் வாழ

இறைமக்களே வருக