இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக இறைவா உமக்கு நன்றி

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக

இறைவா உமக்கு நன்றி (2)


1. உவர்நிலமாக இருந்த என்னை

விளைநிலமாக மாற்றிய உன்னை (2)

அலைகடல் அலைந்து ஓய்கின்ற வரையில் - 2

நாவினால் புகழ்ந்து பாடுவேன் நன்றி 2


2. தனிமரமாக இருந்த என்னை கனிமரமாக மாற்றிய உன்னை

திசைகளும் கோள்களும் அசைகின்ற வரையில் - 2

இன்னிசை முழங்கியே பாடுவேன் நன்றி - 2