ஆற்றலாலுமல்ல சக்தியாலுமல்ல ஆண்டவரின் ஆவியாலே ஆகுமா ஆகுமே


ஆற்றலாலுமல்ல சக்தியாலுமல்ல

ஆண்டவரின் ஆவியாலே ஆகுமா ஆகுமே


1. மண்குடம் பொற்குடம் ஆகுமா ஆகுமே

குறைகுடம் நிறைகுடம் ஆகுமா ஆகுமே

தண்ணீரும் திராட்சை இரசம் ஆகுமா ஆகுமே

திராட்சை இரசம் திரு இரத்தம் ஆகுமா ஆகுமே


2. செங்கடல் பாதையாய் ஆகுமா ஆகுமே

செத்தவர் உயிர்தெழல் ஆகுமா ஆகுமே

சிங்கம் ஆடு நட்புறவு ஆகுமா ஆகுமே

சிறைவாழ்வு திருவாழ்வு ஆகுமா ஆகுமே


3. பாவிகள் மீட்பு பெறலாகுமா ஆகுமே

பாலைவனம் சோலைவனம் ஆகுமா ஆகுமே

திருச்சபை ஓருடல் ஆகுமா ஆகுமே

திருச்சுதன் ஆவியால் ஆகுமா ஆகுமே