என் இறைவா உனை நான் மறவேன் என்றும் உந்தன் அன்பில் வாழுவேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என் இறைவா உனை நான் மறவேன்

என்றும் உந்தன் அன்பில் வாழுவேன் (2)


1. பொருள் கொண்டு வாழ்ந்த நேரம் கூடி வந்த சொந்தம் கோடி -2

வழியிழந்து வாழ்ந்த நேரம் ஓடிவிட்ட உறவும் கோடி

நண்பனாய் நீயிருந்து கரம் சேர்த்து பலம் தந்தாய்

தாயாக நீயும் வந்து நெஞ்சோடு அணைத்துக்கொண்டாய்

நானும் உந்தன் நெஞ்சின் ஓரம் வாழுகின்ற காலம் யாவும்

இருந்திடும் நிலைவேண்டும் தொழுதிடும் வரம் வேண்டும் -2


2. தந்துவிடும் பொருளெல்லாம் மகிழ்கின்ற நெஞ்சம் யாவும் - 2

தேவையென்று தேடும் நேரம் மகிழ்ந்திடும் மனிதம் யாவும்

வள்ளலாய் நீயிருந்து வரம் தந்து வாழவைத்தாய்

சொல்லிட வார்த்தையில்லா உறவென்று நீயுமானாய்

நானும் உந்தன்...