தாய்போல எனைக்காக்கும் என் தெய்வமே உன் துணையின்றி என் வாழ்வு வீணாகுமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தாய்போல எனைக்காக்கும் என் தெய்வமே - உன்

துணையின்றி என் வாழ்வு வீணாகுமே (2)

நீயில்லையேல் நானில்லையே 2 உன்

உறவில்லையேல் வாழ்வில்லையே


1. தாய் என்னை மறந்தாலும் நீ என்னைப் பிரியாமல்

உறவாலே என் வாழ்வை மகிழ்வாக்கினாய் ஆ.. (2)

அன்பானவா அருளானவா -2

துயர் நீக்கி துணையாக நீர் வாருமே -2


2. உறவெல்லாம் வெறுத்தாலும் பரிதவித்துத் தவித்தாலும்

உன் கண்ணில் எனை வைத்து நீ காக்கின்றாய் ஆ.. (2)

ஒளியானவா உயிரானவா - 2

உன் அன்பு நிலையாகும் வரம் வேண்டுமே - 2