ஒரு நாளும் உனை மறவேன் தாயே ஒருநாளும் உனை மறவேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஒரு நாளும் உனை மறவேன்

தாயே ஒருநாளும் உனை மறவேன் (2)


1. கடல்நீரில் மிதந்தாலும் வானமதில் பறந்தாலும் -2

உலகமெலாம் அறிந்தாலும் -2 உத்தமனாய்ப் பிறந்தாலும்


2. நினைப்பவைகள் நடந்தாலும் நிலைகுலைந்தே மடிந்தாலும் -2

என்னைப்பிறர்தான் இகழ்ந்தாலும் -2 இனிதாகப் புகழ்ந்தாலும்


3. சோதனைகள் சூழ்ந்தாலும் வேதனைகள் அடைந்தாலும் -2

சாதனைகள் படைத்தாலும் - 2 சரித்திரமாய் முளைத்தாலும்