கலங்கரை தீபமே கலங்களின் தாரகையே துலங்கிடும் மணியே கலங்குவோர் கதியே காத்திடுவாய்த் தாயே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


கலங்கரை தீபமே கலங்களின் தாரகையே

துலங்கிடும் மணியே கலங்குவோர் கதியே

காத்திடுவாய்த் தாயே (2)


1. மாதர்களின் மாதிரியே மாயிருளில் ஒளி தாரகையே

மாதரசியே மன ஒளி தாராய் மாசு அகலச் செய்வாய்


2. தாயெனவே தாவிவந்தோம் சேயெனவே எமைச் சேர்த்திடுவாய்

பாவி என் உள்ளம் தாயுனைத்தேடி கூவிடும் குரல் கேளாய்