நினைவாலே உருவாகி உயிரோடு உறவாட வாழ்வோடு வாழ்வாகி வளமோடு நான் வாழ

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நினைவாலே உருவாகி உயிரோடு உறவாட

வாழ்வோடு வாழ்வாகி வளமோடு நான் வாழ

உளமோடு நீ பேச வா இறைவா நீ பேச வா - 2


1. அடிமை விலங்கை அகற்றி வாழ

இறைவன் அரசை உலகம் அறிய (2)

அன்புப் பாதையில் நடந்து சென்று - 2

உன் உறவில் என்றும் மகிழவே

உளமோடு நீ பேச வா இறைவா நீ பேச வா -2


2. அன்பின் சின்னம் என்னில் வளர

அன்பைப் பகிர்ந்து பெற்று வாழ (2)

பொய்மை ஒழித்து பகைமை மறந்து - 2

உன் இதயக் கோயிலில் குடிகொள்ளும்

உளமோடு நீ பேச வா இறைவா நீ பேச வா - 2