என் இதய தெய்வமே என்னில் எழுந்து வா உன் உறவை எண்ணியே உள்ளம் ஏங்குதே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என் இதய தெய்வமே என்னில் எழுந்து வா - 2

உன் உறவை எண்ணியே உள்ளம் ஏங்குதே

உயிரே எழுந்து வா உயிரே எழுந்து வா


1. அணைத்து காக்கும் தாயின் அன்பும் ஒரு நாள் அழியலாம்

அறவழியில் நடத்தும் தந்தை அன்பும் அழியலாம் (2)

ஆனால் இயேசுவே உன் அன்பிற்கழிவுண்டோ -2

என் இனிய அன்பே எழுந்து வா


2. வஞ்சம் கூறும் நண்பர் கூட்டம் உலகில் பல உண்டு

தன்னலமே உருவெடுத்து உலவும் நட்புண்டு (2)

ஆனால் இயேசுவே நல் நண்பன் நீரன்றோ -2

என் இனிய நண்பா எழுந்து வா