இறைவன் என்றென்றும் வாழ்த்தப்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறைவன் என்றென்றும் வாழ்த்தப் பெறுவாராக - 2


1. ஆண்டவரே அனைத்துலகின் இறைவா உம்மைப் போற்றுகிறோம்

ஏனெனில் உமது அருட்பெருக்கில்

இந்த அப்பத்தைப் பெற்றுக்கொண்டோம்

நிலத்தின் விளைவும் மனித உழைப்பான அப்பத்தை

உமக்குப் படைக்கின்றோம்

இது எங்களுக்கு வாழ்வை அளிக்கும் அப்பமாகும்


2. ஆண்டவரே அனைத்துலகின் இறைவா உம்மைப் போற்றுகிறோம்

ஏனெனில் உமது அருட்பெருக்கில்

இந்த ரசத்தைப் பெற்றுக்கொண்டோம்

திராட்சைக் கொடியும் மனித உழைப்பான ரசத்தை

உமக்குப் படைக்கின்றோம்

இது எங்களுக்கு ஆன்ம பானமாக மாறும் தேவனே