தினமும் வாழ்த்துவோம் ஓ அன்னையே எங்கள் சகாய மரியே தினமும் வாழ்த்துவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தினமும் வாழ்த்துவோம் ஓ அன்னையே

எங்கள் சகாய மரியே தினமும் வாழ்த்துவோம்


1. இதோ தந்தோம் எங்கள் இருதயம் மாதாவே நீர் கொடு உம் மகனிடம்

எப்போதும் இயேசுவை நாங்கள் எல்லோரும் -2

தப்பாமல் நேசிக்க தாயே உதவுவீர்


2. இன்றும் என்றும் மரண நேரமும்

காப்பாற்றும் எங்களை கைவிடாதேயும் (2)

பொல்லாத பாவத்தில் நாங்கள் விழாமலே -2

எல்லா வேளையுமே சகாயம் புரியும்