இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் இன்றும் என்றும் இருப்பவர் இன்னல் நீக்கி என்னை என்றும் காப்பவர்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் இன்றும் என்றும் இருப்பவர்

இன்னல் நீக்கி என்னை என்றும் காப்பவர் (2)

ஆனந்தம் அல்லேலூயா 2

இறைவன் இயேசு என்றும் என்னில் இருப்பதால் (2)


1. பாவக்கறைகள் நிறைந்த எந்தன் உள்ளத்தை - 2

பரமன் இயேசு குருதி சிந்திக் கழுவினார் - 2

அமைதி இன்றி அலைந்த எந்தன் மனத்தினை - 2

ஆவி அனுப்பி அன்பு பொழிந்து மாற்றினார் - 2


2. இரவும் பகலும் மகிழ்ச்சியோடு இருக்கின்றேன் - 2

இயேசு அருளால் இனி எனக்குக் குறையில்லை - 2

இன்பம் துன்பம் எது வந்தாலும் பயமில்லை - 2

இயேசு எனது இறைவனாக இருப்பதால் - 2