இதை என் நினைவாய்ச் செய்ய மாட்டாயா என் உடலை உண்டு உயர மாட்டாயா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இதை என் நினைவாய்ச் செய்ய மாட்டாயா

என் உடலை உண்டு உயர மாட்டாயா

குருதி அருந்தி திருந்த மாட்டாயா (என்) 2

என்னைப்போல வாழ மாட்டாயா (நீ) 2


1. கன்னத்தில் அறைந்தால் கன்னத்தைக் காட்டச் சொன்னேன்

தீமை செய்தால் நன்மை செய்யச் சொன்னேன் (2)

இதற்கு மேல் நான் என்ன கேட்கின்றேன் - 2

வெறும் வாத்தையல்ல வாழ்ந்தும் காட்டிவிட்டேன் - 2


2. பணிவிடை பெற அன்று பணியைச் செய்யச் சொன்னேன்

தாழ்ச்சி கொண்டால் உயர்வு உறுதியென்றேன் (2)

இதற்கு மேல் நான் என்ன கேட்கின்றேன் - 2

உனை வாழச் செய்ய வாழ்ந்தும் காட்டிவிட்டேன் - 2