மணியோசைக் கேட்டேன் குழலோசைக் கேட்டேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மணியோசைக் கேட்டேன் குழலோசைக் கேட்டேன்

ஆண்டவன் சந்திதி ஓடோடி வந்தேன் (2)


1. ஆண்டவன் இல்லத்தில் வாழ்ந்திட வந்தேன்

ஆண்டவன் புகழினைப் பாடிட வந்தேன் (2)

ஆண்டவன் அருளினை அடைந்திட வந்தேன் -2

ஆண்டவன் வாழ்வினைச் சுவைத்திட வந்தேன்


2. இறைவனின் நாமத்தைப் போற்றிட வந்தேன்

இறைவனின் வார்த்தையைக் கேட்டிட வந்தேன் (2)

இறைவனின் விருந்தினை அருந்திட வந்தேன் -2

இறைவனின் ஆசீரை ஏற்றிட வந்தேன்