பாலகா உனக்கொரு பாட்டு தூங்கிடு நீ அதை கேட்டு ஏழை எந்தன் தாலாட்டு உனக்கு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


பாலகா உனக்கொரு பாட்டு தூங்கிடு நீ அதை கேட்டு

ஏழை எந்தன் தாலாட்டு உனக்கு

ஏற்றுக் கொண்டால் ஆனந்தம் எனக்கு (2)


1. அகஇருள் நீக்கிடும் ஒளியாய் என்னில்

ஆறுதல் தந்திடும் மொழியாய் (2)

விண்ணில் வந்த நிலவே என்னில் வந்த உறவே - 2

நீ வருவாய் இதயம் தருவேன் - 2


2. வாழ்வினை வழங்கிடும் உணவாய் - என்னில்

தாழ்வினைக் களைந்திடும் உணவாய் (2)

மண்ணில் வந்த இறையே என்னில் வந்த உறவே - 2

நீ வருவாய் இதயம் தருவேன் - 2