மரியன்னையே எங்கள் மாமரியே மாபரன் இயேசுவின் தாய்மரியே


மரியன்னையே எங்கள் மாமரியே

மாபரன் இயேசுவின் தாய்மரியே

விடிவெள்ளியே எங்கள் காவலியே

பணிவோம் புகழ்வோம் வாழியவே (2)


1. அண்ணல் இயேசுவின் மீட்புப்பணியிலே

அடித்தளமாய் அமைந்த கன்னியே

அருள் வாழ்விலே நிறைவு காணவே

அடிமை என்ற அர்ப்பணப் பூவே (2)


2. அன்புப் பலியுமே எங்கள் வாழ்விலே

அவனி மாந்தர் என்றும் காணவே

அன்னை உங்களின் ஆசீர் வேண்டியே

அர்ப்பணித்தோம் இன்று எம்மையே (2)