புதுமை தேடுகின்ற இதயங்களே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


புதுமை தேடுகின்ற இதயங்களே

புதுப் பலியினில் கலந்திட வாருங்களே (2)

புவியின் ஆண்டவர் இருக்கின்றார் அவர்

புனித இதயங்களில் பிறக்கின்றார் (2)

எழுக எழுக இறைகுலமே இங்கு

இறைவனின் ஆசி அடைந்திடவே (2)


1. இடர்படும் இறைவனின் ஊழியரே நம்

இறைவனின் பணியினை ஏற்றிடவே (2)

இகமதில் இனிதே அழைக்கின்றார் - 2

தலைவன் தங்கத் தலைவன் இயேசுவின் வழியினில்

இந்தத் தரணியை நாளும் வழிநடத்திடவே பணிக்கின்றார்


2. ஏழைகள் வாழ்வை உயர்த்திடவே

எங்கும் எளியோர்க்கு நற்செய்தி உரைத்திடவே (2)

அருள் தரும் ஆண்டினை அறிவிக்கவே -2

உதயம் தேடும் இதயங்களெல்லாம் உண்மை விடுதலை

அடைந்திடும் நிலையை உன் வழியே அவர் காண்கின்றார்