என் ஆன்மா இறைவனையே ஏற்றிப் போற்றி மகிழ்கின்றது என் மீட்பராம் கடவுளை நினைக்கின்றது

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என் ஆன்மா இறைவனையே

ஏற்றிப் போற்றி மகிழ்கின்றது

என் மீட்பராம் கடவுளை நினைக்கின்றது


1. தாழ்நிலை இருந்து தம் அடியவரைத்

தயையுடன் கண்கள் நோக்கினார் (2)

இந்நாள் முதலாம் தலைமுறைகள் - 2

எனைப் பேறுடையாள் என்றிடுமே


2. ஏனெனில் வல்லமை மிகுந்தவரே

எனக்கரும் செயல் பல புரிந்துள்ளார் (2)

அவர்தம் பெயரும் புனிதமாகும் - 2

அவருக் கஞ்சுவோர்க்கு இரக்கமாகும்