இயேசு இராஜா வந்திருக்கிறார் எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைத்தட்டி நாம் பாடுவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசு இராஜா வந்திருக்கிறார்

எல்லோரும் கொண்டாடுவோம் கைத்தட்டி நாம் பாடுவோம் (2)

கொண்டாடுவோம் கொண்டாடுவோம்

கவலைகள் மறந்து நாம் பாடுவோம் (2)


1. கூப்பிடு நீ பதில் கொடுப்பார் குறைகளெல்லாம் நிறைவாக்குவார் -2

உண்மையாகத் தேடுவோரின் உள்ளத்தில் வந்திடுவார் -2


2. கண்ணீரெல்லாம் துடைத்திடுவார் கரம் பிடித்து நடத்திடுவார் -2

எண்ணமெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் இன்றே நிறைவேற்றுவார் -2


3. நோய்களெல்லாம் நீக்கிடுவார் நொடிப்பொழுதே சுகம் தருவார் -2

பேய்களெல்லாம் நடுநடுங்கும் பெரியவர் திருமுன்னே -2


4. பாவமெல்லாம் போக்கிடுவார் பயங்களெல்லாம் நீக்கிடுவார் -2

ஆவியினால் நிரப்பிடுவார் அதிசயம் செய்திடுவார் -2