அள்ளித் தருகின்றேன் அனைத்தையும் தருகின்றேன் அர்ப்பணமாய் ஏற்றிடுவாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அள்ளித் தருகின்றேன் அனைத்தையும் தருகின்றேன்

அர்ப்பணமாய் ஏற்றிடுவாய்

அருள் பொழிந்து எனைக் காத்திடுவாய் (2)


1. சிறிய இதயத்தைத் தருகின்றேன் - என்

செல்வம் அனைத்தையும் தருகின்றேன்

எளிய இதயத்தைத் தருகின்றேன் - யாம்

பெற்றவை அனைத்தையும் தருகின்றேன்

உடல் பொருள் ஆவியைத் தருகின்றேன் - 2

உளம் உவந்தே அனைத்தையும் தருகின்றேன் - 2


2. சொந்த பந்தத்தைத் தருகின்றேன் - என்

சுகங்கள் அனைத்தையும் தருகின்றேன்

ஆசைகள் அனைத்தையும் தருகின்றேன் - அதை

அளவின்றி உமக்கே தருகின்றேன்

மண் பொன் பொருளையும் தருகின்றேன் - 2

மனம் மகிழ்ந்தே அனைத்தையும் தருகின்றேன் - 2