ஆராதிக்கின்றோம் நாங்கள் ஆராதிக்கின்றோம் ஆத்ம நேசர் இயேசுவையே ஆராதிக்கின்றோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆராதிக்கின்றோம் நாங்கள் ஆராதிக்கின்றோம்

ஆத்ம நேசர் இயேசுவையே ஆராதிக்கின்றோம் (2)

ஆராதிக்கின்றோம் நாங்கள் ஆராதிக்கின்றோம்

உண்மையிலும் ஆவியிலும் ஆராதிக்கின்றோம் (2)


1. அல்லேலுhயா அல்லேலூயா கீதம் பாடியே

அல்லேலூயா கீதம் பாடி ஆராதிப்போமே (2)

இன்று இங்கு விசுவாசத்தால் ஆராதிக்கின்றோம்

அன்று உம்மை நேரில் கண்டு ஆராதிப்போமே (2)


2. வானோரெல்லாம் ஆராதிக்கும் பரிசுத்தரே

ஆனந்தமாய் உந்தன் மக்கள் ஆராதிக்கின்றோம் (2)

எங்களுடைய பாவங்கள் தீரும் ஆராதனையாலே

கோட்டைகள் தரும் கொடுமைகள் தீரும் ஆராதனையாலே (2)