உன் நாமம் சொல்லச் சொல்ல என் நெஞ்சம் மகிழுதையா என் வாழ்வில் மெல்ல மெல்ல உன் இன்பம் பெருகுதையா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன் நாமம் சொல்லச் சொல்ல என் நெஞ்சம் மகிழுதையா

என் வாழ்வில் மெல்ல மெல்ல உன் இன்பம் பெருகுதையா (2)


1. மாணிக்கத் தேரோடு காணிக்கை தந்தாலும் உனக்கது ஈடாகுமா-2

உலகமே வந்தாலும் உறவுகள் நின்றாலும் உனக்கது ஈடாகுமா


2. தேனென்பேன் பாலென்பேன் தெவிட்டாத சுவையென்பேன்

உன் நாமம் என்னென்பேன் (2)

நிறையென்பேன் இறையென்பேன் நீங்காத நினைவென்பேன்

உன் நாமம் என்னென்பேன்