வானம் பொழிந்த அன்பே வாழ்வுக்கான அமுதே வணங்கி உன்னை வேண்டினேன் வழங்கிட வா வா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வானம் பொழிந்த அன்பே வாழ்வுக்கான அமுதே - 2

வணங்கி உன்னை வேண்டினேன் வழங்கிட வா வா

என்னை வாழ்விக்க வா வா


1. ஆயனில்லா ஆடு என அலைந்தது போதும் - 2

நல் ஆவியில்லா ஜீவியமாய் அழிந்தது போதும் (நான்) (2)

நேயமில்லா நெஞ்சங்களால் சோர்ந்தது போதும்

என் காவலுனை வேண்டுகிறேன் கைதூக்க வாரும்


2. நீர் கொடுத்த அன்பளிப்பு நிறை சமாதானம் அது

நிர்மூலமாய் ஆனதையா அதை இன்று காணும் (2)

உமதன்பு பாதையில் நான் எனக்கது போதும்

நல் காருண்யமே எம் வாழ்வில் நீர் தெடும் வானம்