என்னை உமக்களித்தேன் உந்தன் அன்பைச் சுவைத்தேன் என்னையே இழந்துவிட்டேன் இயேசுவே ஏற்றிட வேண்டுகிறேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என்னை உமக்களித்தேன்

உந்தன் அன்பைச் சுவைத்தேன்

என்னையே இழந்துவிட்டேன் இயேசுவே

ஏற்றிட வேண்டுகிறேன் (2)


1. கோதுமை அப்பத்தில் திராட்சை ரசத்தில்

உம்மையே எமக்களிதாய் (2)

மனிதவதாரம் உம்மையே தந்ததேன் - 2

என்னை நிறைவாக்கிடவே உம்மோடு வாழ்ந்திடவே


2., உழைப்பின் விளைவையும் விளைந்த பொருளையும்

உமக்கே உவந்தளித்தேன் (2)

கல்வாரி பலியில் உம்மையே தந்ததால் -2

என் வாழ்வு மலர்கின்றதே உம் உறவில் கலந்திடவே