ஆண்டவரே உம் பேரன்பு 33

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆண்டவரே உம் பேரன்பு எங்கள் மீது இருப்பதாக - 2


1. ஆண்டவர் வாக்கு நேர்மையானவை அவரது செயல்கள்

நம்பிக்கைக்கு உரியவை நீதியை நேர்மையை விரும்புகிறார் -2

அவரது அன்பால் நிறைந்துள்ளதுலகம்


2. தமக்கு அஞ்சி நடப்போரையும் காத்திருப்போரையும்

கண்நோக்குகின்றார் அவர்கள் உயிரைக் காக்கின்றார் -2

அவர்களைப் பஞ்சத்திலும் வாழ்விக்கின்றார்