ஆண்டவரின் சந்நிதியில் அவரைப் 150

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆண்டவரின் சந்நிதியில் அவரைப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்

மாண்புமிக்க வான்தளத்தில் அவரைப் புகழ்ந்து ஏத்துங்கள் (2)

விண்ணோர் போற்றும் பரிசுத்தர் உலகை மீட்கும் இரட்சகர் -2


1. எக்காளத்தை ஊதுங்கள் அவரைப்புகழ்ந்து பாடுங்கள்

வீணையுடன் யாழிசைத்து அவரைப் புகழ்ந்து ஏத்துங்கள் (2)

வாருங்களே அவரைப் பாடுங்களே - 2


2. முரசுகொட்டிப் பாடுங்கள் நடனமாடிப் போற்றுங்கள்

இசைமீட்டி குழலூதி அவரைப் புகழ்ந்து ஏத்துங்கள் (2)

வாருங்களே அவரைப் பாடுங்களே -2