வாக்கு மனிதரானார் நம்மிலே 147

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வாக்கு மனிதரானார் நம்மிலே வாழ்கின்றார் - 2

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லே அல்லேலூயா -2


1. சீயோனே விழித்திடு ஆண்டவரைப் போற்றிப்பாடு -2

தாழ்களுக்கு வலிமையும் உன் பிள்ளைகளுக்கு

ஆசியும்-2 வழங்க வருகின்றார் -2

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லே அல்லேலூயா -2


2. எருசலேமே மகிழ்ந்திடு இறைவனையே வாழ்த்திப்பாடு -2

வாழ்வதற்கு உணவும் அன்பும் நீதியும்-2 வழங்க வருகிறார் -2

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லே அல்லேலூயா -2