நெஞ்சமே நீ விழித்தெழு 108

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நெஞ்சமே நீ விழித்தெழு - 2

வீணையே நீ விழித்தெழு -2

யாழே நீயும் விழித்தெழு ஆண்டவரைப் பாடுவோம் -2


1. ஆண்டவரில் எனதான்மா அடைக்கலமாகும்

அவரது சிறகின் நிழலினிலே என்றுமே வாழும் - எனவே


2. வானமட்டும் உயந்தது தான் அவரது நல்லிரக்கம்

மேகமட்டும் உயந்தது தான் அவரது சொல்லுறுதி - எனவே