✠ பரிசுத்த வேதாகமம்


✠ வேதாகமம் 1963 

✠ சத்திய வேத ஆகமம் பழைய ஏற்பாடு 1929 

✠ பரிசுத்த புதிய ஏற்பாடு


📖 ஞாயிறு மற்றும் திருநாட் பூசையின் நிருபம், சுவிசேஷ வாசகங்கள்

📖 ஞாயிறு மற்றும் திருநாட் பூசையின் சுவிசேஷப் பிரசங்கம்