பாடல் புத்தகங்கள்
📖 தந்தை முன் மக்கள் 1965

📖 முத்துச்சரம்

📖 இதய வீணை 1995

📖 கிறிஸ்தவக் கீர்த்தனம் 1933

📖 கிறிஸ்தவ கீர்த்தனை அனுபந்தம்

📖 ஜீவார்மித கீதம்