புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறினால் Copyright Act 1957படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

✠ இலத்தீன் பாட்டு புஸ்தகம்

✠ இங்கு கொடுக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் வாசகர்கள் படிக்க மட்டுமே! புத்தகங்களை டவுன்லோட் செய்வது, வேறு வழிகளில் காப்பி செய்வது, சமூக தளங்களில் பகிர்வது போன்றவை அனுமதிக்கப்படவில்லை. மீறுபவர்கள் மீது section 13 of the Copyright Act 1957 சட்டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

ஓ! சாலுத்தாரிஸ் ஓஸ்தியா

ஆதோரொத் தே

ஜேசு துல்சிஸ் மெமோரியா

ஔக்த்தோர் பெயாத்தே சேக்குலி

ஆவே வேரும்

சாக்ரிஸ் சொலம்னியிஸ்

லௌதா சீயோன்

கோர் ஆர்க்கா

ஓ கோர் ஆமோரிஸ் விக்திமா

ஆதோரேமுஸ்

பாஞ்ஜெ லிங்குவா

தாந்தும் எர்கோ

லௌதாத்தே தோமினும்

ஆவே மாரீஸ் ஸ்தெல்லா

சுப்தூஉம்

ஆவே மரியா

சால்வே ரெஜினா

ஓம்னி தீயே திக் மரியே

சால்வே ரெஜினா சேலித்தும்

ஓ சாங்திஸ்ஸிமா

மாக்னிfவிகாத்

இன்வியோலாத்தா

அர்ச். தேவமாதாவின் பிரார்த்தனை

ஆல்மா ரெதெம்தோரிஸ்

ஆவே ரெஜினா சேலோரும்

ரெஜினா ஸேலி

ஸ்தாபாத் மாத்தெர்

இஸ்தே கொன்fவேஸ்ஸோர்

தே ஜோசெப் செலபிரெந்த்

சீ குவேரிஸ் மிராக்குலா

ஆதெஸ்தே fவீதெலெஸ்

ஓ fவீலீயீ எத் fவீலியே

வேனி க்ரேயாத்தோர் ஸ்பீரீத்துஸ்

ஆஸஸபெர்ஜெஸ் மே

வீதி ஆக்வாம்


திவ்விய பூசை

கீறீயே எலேயிசன்

க்ளோரியா

க்ரேதோ

சாங்த்துஸ்

ஆக்னுஸ் தேயி

பார்சே தோமினே

மீசரேரே

லீபெரா

தே தேயும்