🔔 தியான ஆராதனைகள்

 திவ்விய நற்கருணையிலே யேசுநாதருக்கு மனுமக்களால் செய்ப்படுகிற சகல நிந்தைகளுக்குப் பரிகாரமாக 24 ஆராதனைப் பிரகரணங்கள்.

திருமணி ஆராதனை.


திருமணி தியான ஆராதனை. 

ஒருமணி திருமணி ஆராதனை. 

சேசுநாதர் சுவாமி கற்றுத்தந்த பரலோக மந்திர உபதேச தியானம்.

சேசுநாதர் சுவாமிக்கு செய்யப்பட்ட பதினைந்து இரகசிய வாதைகள்.

சேசு சுவாமியின் ஐந்து திருக்காய ஆராதனை. 

சேசு மரிய இருதயங்களுக்கு நிந்தைப் பரிகாரம். 

வியாகுலங்கள் நிறைந்த மாதா மீது பக்தி. 

சேசுநாதருடைய திருப்பாடுகளின் கடிகாரம். 

துக்க தேவரகசியத் தியானம். 

துக்க தேவ இரகசியத் தியான செபமாலை.

சேசுநாதர் சிலுவையில் திருவுளம் பற்றின ஏழு வாக்கியங்கள்