இயேசு என்னும் பெயரைச் சொல்லி மீட்படைவோமே ***

இயேசு என்னும் பெயரைச் சொல்லி மீட்படைவோமே
இயேசுவாக மாறி வாழ பலி கொடுப்போமே
விசுவாசத்துடன் ஒன்றாகிடுவோம் - நாம்
நிறைபலியாம் திருப்பலியை நிறைவேற்றுவோம்

1. தன் உடலை இயேசு கொடுத்து பலியானாரே
தன் இரத்தம் சிந்தி நம்மை மீட்டு விட்டாரே
நினைத்துப் பாருங்கள் நினைத்துப் பாருங்கள்
வான் தெய்வம் பலியாடாய் மாறிவிட்டது
இணைந்து வாருங்கள் அவரோடு நமைச் சேர்த்து
பலியாக்கவே பலியாக்கவே

2. பாவத்திற்காய் மனம் வருந்தி தூய்மையாகுவோம்
வாழ்வளிக்கும் அருள்வாக்கைக் கேட்டு மகிழ்வோம்
எடுத்து வாருங்கள் எடுத்து வாருங்கள்
வாழ்வினிலே அனுபவித்த இன்ப துன்பத்தை
கொடுத்து கேளுங்கள் அவர் போல பிறருக்காக
நாம் வாழவே நாம் வாழவே