சதா சகாயமாதா சதா சகாயம் செய்யும் மாதா

சதா சகாயமாதா சதா சகாயம் செய்யும் மாதா
தினந்தோறும் யாரும் வேண்டினாலும்
இல்லை என்றாத மாதா

1. ஆதி பிதா ஆனவரின் அன்பான புத்திரியே
ஜோதி சுடர் தேவன் திரு தாயான உத்தமியே

2. இஸ்பிரித்து சாந்து தேவன் இன்பமே பத்தினியே
இஷ்டபிர சாதவாக்கால் என்றதும் சத்தியமே

3. வாசம் சேரும் ரோஜாப்பூவே மாசற்ற தாய்மரியே
நேசமுடன் இயேசுவையே நேசிக்கச் செய்குவையே