தீபத்தின் ஒளியில் இணைவோம் ***

தீபத்தின் ஒளியில் இணைவோம்
திருப்பலி செலுத்திட விரைவோம்
புனிதம் மலர்ந்திட மனிதம் மகிழ்ந்திட

1. நல்வாழ்வின் தீபங்களாய் - இங்கு
நாளெல்லாம் ஒளிர வாருங்களே
நம் வாழ்வின் தேவைகளை - நிதம்
நல்லோர்க்கு இயேசு தந்திடுவார்
அவரின் இல்லம் தினம் வந்தால் - நம்
உள்ளங்கள் ஒளியால் நிறைந்திடுமே
அன்பு செய்யும் உள்ளங்களே - இறைவனின்
அருள் பெறும் இல்லங்களே

2. இயேசுவோடு நாம் நடந்தால் என்றும்
நம் வாழ்வில் தோல்விக்கு இடமில்லையே
நன்மை செய்து நீ மகிழ்ந்தால் - இங்கு
உண்மை ஒளி உனக்குக் கிடைத்திடுமே
வார்த்தை இங்கு மனுவானார் - நம்
வாழ்வினில் என்றும் குடிகொண்டார்