இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

Church Councils

1. The First General Council of Nicaea, 325 A.D.

2. The First General Council of Constantinople, 381 A.D.

3. The General Council of Ephesus, 431. A.D.

4. The General Council of Chalcedon, 451 A.D.

5. The Second General Council of Constantinople, 553 A.D.

6. The Third General Council of Constantinople, 680-681. A.D.

7. The Second General Council of Nicaea, 787 A.D.

8. The Fourth General Council of Constantinople, 869-70 A.D.

9. The First General Council of the Lateran, 1123 A.D.

10. The Second General Council of the Lateran, 1139 A.D.

11. The Third General Council of the Lateran, 1179 A.D.

12. The Fourth General Council of the Lateran, 1215 A.D.

13. The First General Council of Lyons, 1245 A.D.

14. The Second General Council of Lyons, 1274 A.D.

15. The General Council of Vienne, 1311-12 A.D.

16. The General Council of Constance, 1414-18 A.D.

17. The General Council of Basel-Ferrara-Florence, 1431-45 A.D.

18. The Fifth General Council of the Lateran, 1512-17 A.D.

19. The General Council of Trent, 1545-63 A.D.

20. The First General Council of the Vatican, 1869-70 A.D.

21. Vatican II (WICKED,MASONIC COUNCIL) – 1962-1965 A.D.