இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அர்ச். இராயப்பர் திருச்சபைக்கு எழுதிய இரண்டாம் நிருபம் - பாயிரம்

தலையான அப்போஸ்தலராகிய அர்ச். இராயப்பர் இந்த 2-ம் நிருபத்திலே தம்முடைய மரணம் அடுத்திருக்கிறதை வெளிப்படுத்தி, எவ்வித துர்க்குணங்களையும், விசேஷமாய் அந்நாட்களிலிருந்த பதிதர்களுடைய துர்க்குணங்களையும் விசுவாசிகள் விலக்கி நடக்கக் கற்பித்துப் பற்பல புத்திமதிகளையுஞ் சொல்லி, அவர் மரணமான 66-ம் வருஷத்தில் உரோமாபுரியிலிருந்து இதை எழுதினார்.