இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

13. சீமோன் வீட்டில் இயேசு உணவுண்ணலும் மரிய மதலேனாள் பாதம் கழுவி தைலத்தால் பூசுதலும்

ஆதரை மீதி லிரா, அரிய சீஷர்களோடு, 
போதகர் சீமோன் வீட்டில், போசனப் பந்தி நேரம் 
மாதொரு கணிகை வந்து மலர் நறுந் தைலம் பூச
வாதுறும் தாசர்க்கோதும் வானவா அருள் செய்வீரே