குழந்தை இயேசுவுக்கு செபம் 1.

எங்கள் இரட்சணியத்துக்காகப் பரம பிதாவினிடத்தினின்று இறங்கி இஸ்பிரித்து சாந்துவினால் கர்ப்பமாகிக் கன்னியின் உதிரத்தை அருவருக்காமல் வார்த்தையானது மாமிசமாகி ரூபமெடுத்த மகா மதுரமுள்ள திவ்விய பாலனான இயேசுவே, எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும். பாலனான இயேசுவே, எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிரும்.

அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க! கர்த்தர் உம்முடனே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே; உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அர்ச்சியஷ்ட மரியாயே சர்வேசுரனுடைய மாதாவே பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும்.

ஆமென்.