© இந்த இணையதளத்திலுள்ள கட்டுரைகளும், புத்தகங்களும் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

பரிசுத்த ஆவியாகிய சர்வேசுரனின் பிரார்த்தனை.

சுவாமி கிருபையாயிரும் (2)
கிறிஸ்துவே கிருபையாயிரும் (2)
சுவாமி கிருபையாயிரும் (2)

கிறிஸ்துவே எங்கள் பிரார்த்தனையைக் கேட்டருளும்.
கிறிஸ்துவே எங்கள் பிரார்த்தனையை நன்றாகக் கேட்டருளும்.

பரமண்டலங்களிலேயிருக்கிற பிதாவாகிய சர்வேசுரா எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

உலகத்தை மீட்டு இரட்சித்த சுதனாகிய சர்வேசுரா எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

பரிசுத்த ஆவியாகிய சர்வேசுரா எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

அர்ச்சிஷ்ட தமதிரித்துவமாயிருக்கிற ஏக சர்வேசுரா எங்களை தயைபண்ணி இரட்சியும் சுமாமி.

1. பிதாவிடமிருந்தும் சுதனிடமிருந்தும் புறப்படுகிறவரான பரிசுத்த ஆவியே, எங்கள் இருதயங்களில் எழுந்தருளி வாரும்.

2. பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் சரிசமமானவராயிருக்கிற பரிசுத்த ஆவியே, எங்கள் இருதயங்களில் எழுந்தருளி வாரும்.

3. பிதாவின் வாக்குறுதியாக இருக்கிறவரே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

4. மோட்ச பிரகாசத்தின் கதிரே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

5. சகல நன்மைகளுக்கும் காரணமாயிருக்கிறவரே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

6. பரலோக நீரின் சுனையே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

7. எரித்துப் பட்சிக்கிற நெருப்பாயிருக்கிறவரே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

8. பற்றியெரியும் சிநேகமாயிருக்கிறவரே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

9. ஞான அபிஷேகமாயிருக்கிறவரே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

10. பரம அன்பினுடையவும் சத்தியத்தினுடையவும் ஆவியே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

11. ஞானத்தினுடையவும் அறிவினுடையவும் ஆவியே, எங்களைத் தயை பண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

12. ஆலோசனையினுடையவும் திடத்தினுடையவும் ஆவியே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

13. புத்தியினுடையவும் பக்தியினுடையவும் ஆவியே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

14. தெய்வ பயத்தினுடைய ஆவியே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

15. வரப்பிரசாதத்தினுடையவும் ஜெபத்தினுடையவும் ஆவியே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

16. சமாதானத்தினுடையவும் சாந்தத்தினுடையவும் ஆவியே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி,

17. அடக்கவொடுக்கத்தினுடையவும் மாசற்றதனத்தினுடையவும் ஆவியே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

18. உத்தம ஆறுதலான பரிசுத்த ஆவியே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

19. எங்களை அர்ச்சிக்கிறவரான பரிசுத்த ஆவியே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

20. திருச்சபையை ஆளுகிறவரான பரிசுத்த ஆவியே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

21. உந்ந்த கடவுளின் கொடையாகிய பரிசுத்த ஆவியே, எங்களைத் தயை பண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

22. பிரபஞ்சத்தை நிரப்புகிறவரான பரிசுத்த ஆவியே, எங்களைத் தயை பண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

23. சர்வேசுரனுடைய பிள்ளைகளின் சுவீகாரமாகிய பரிசுத்த ஆவியே, எங்களைத் தயைபண்ணி இரட்சியும் சுவாமி.

24. பாவத்தின் மட்டில் பயங்கரத்தை பரிசுத்த ஆவியே எங்களிடம் மூட்டியருளும்.

25. இவ்பூவுலகின் முகத்தை பரிசுத்த ஆவியே வந்து புதுப்பித்தருளும்.

26. எங்களுடைய ஆத்துமங்களிலே பரிசுத்த ஆவியே உம்முடைய ஒளியைப் பொழிந்தருளும்

27. எங்களுடைய இருதயங்களிலே பரிசுத்த ஆவியே உம்முடைய நெறியைப் பதிப்பித்தருளும்.

28. உம்முடைய சிநேகத்தின் சுவாலையினால் பரிசுத்த ஆவியே எங்களைப் பற்றியெரியச் செய்தருளும்

29. உம்முடைய வரப்பிரசாதப் பொக்கிஷங்களை பரிசுத்த ஆவியே எங்களுக்குத் திறந்தருளும்.

30. நன்றாக ஜெபிப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவியே எங்களுக்குப் படிப்பித்தருளும்.

31. உம்முடைய பரலோக ஏவுதல்களினால் பரிசுத்த ஆவியே எங்களை ஒளிர்வித்தருளும்.

32. இரட்சண்யத்தின் பாதையிலே பரிசுத்த ஆவியே எங்களை நடத்தியருளும்.

33. அவசியமாயிருக்கிற ஒரே ஞானத்தை பரிசுத்த ஆவியே எங்களுக்குத் தந்தருளும்.

34. நன்மை செய்யும் பயிற்சியிலே பரிசுத்த ஆவியே எங்களைத் தூண்டியருளும்.

35. எல்லாப் புண்ணியங்களின் பேறு பலன்களையும் பரிசுத்த ஆவியே எங்களுக்குத் தந்தருளும்.

36. நீதியிலே நிலைத்து நீடித்திருக்கும்படி பரிசுத்த ஆவியே எங்களுக்கு உதவியருளும்.

37. எங்களுடைய நித்திய வெகுமானமாக பரிசுத்த ஆவியே நீரே இருப்பீராக.

உலகத்தின் பாவங்களைப் போக்குகிற சர்வேசுரனுடைய செம்மறியே உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை எங்களிடம் அனுப்பியருளும்

உலகத்தின் பாவங்களைப் போக்குகிற சர்வேசுரனுடைய செம்மறியே பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களை எங்கள் ஆத்துமத்தில்
பொழிந்தருளும்.

உலகத்தின் பாவங்களைப் போக்குகிற சர்வேசுரனுடைய செம்மறியே ஞானத்தினுடையவும் பக்தியினுடையவும் ஆவியை எங்களுக்குத் தந்தருளும்.

பரிசுத்த ஆவியே எழுந்தருளி வாரும். உம்முடைய விசுவாசிகளின் இருதயங்களை நிரப்பும், அவைகளில் உம்முடைய சிநேக அக்கினியை மூட்டியருளும்.

ஜெபிப்போமாக.
இரக்கமுள்ள பிதாவே! உம்முடைய தெய்வீக ஆவியானவர் எங்களைப் பிரகாசப்படுத்தி பற்றி எரியச் செய்து பரிசுத்தப் படுத்தும்படி எங்களுக்கு அருள்வீராக. இதனால் அவருடைய மோட்ச பனிப் பொழிதலினால் எங்களை ஊடுருவி, நாங்கள் நற்கிரியைகளில் மனமுடையவர்களாகச் செய்தருளும். உம்மோடும் அதே பரிசுத்த ஆவியோடும் இராச்சிய பாரம் செய்கிற எங்கள் ஆண்டவராகிய சேசுக்கிறிஸ்துவின் பெயரால் உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

ஆமென்.