இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

பாவிகளுக்கு அடைக்கலமே பாவிகள் மனந்திரும்ப வேண்டிக்கொள்ளும்

பாவிகளுக்கு அடைக்கலமே
பாவிகள் மனந்திரும்ப வேண்டிக்கொள்ளும்!
பாவிகளுக்கு அடைக்கலமே
எங்களில் அன்பு அமைதி மகிழ்ச்சி நிலவ வேண்டிக்கொள்ளும்!
பாவிகளுக்கு அடைக்கலமே
நாங்கள் உடல் உள்ள நலம் பெற வேண்டிக்கொள்ளும்!
மரியாயின் மாசற்ற இருதயமே
இந்தியாவுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்!
மரியாயின் மாசற்ற இருதயமே
அன்பு நீதி சமாதானம் உலகில் உண்டாக வேண்டிக்கொள்ளும்!