இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

அர்ச்.சியென்னா கத்தரினம்மாள் கீதம்

வரபிரசாதத்தின் கர்த்தாவே! என் இனிய இரட்சகரே மாசற்ற கன்னிகையிடமிருந்து அழியக் கூடிய எங்கள் மனுவுருவெடுத்த உமது திருமாம்சம் தெய்வீகமானது என்று நினைத்தருளும்.

ஓ மரியாயே! வரப்ரசாதங்கள் அனைத்திற்கும் மாதாவே! எம் இனத்தாருக்கு இரக்கத்தின் தாயாரே பசாசின் வல்லமையிலிருந்து இப்பொழுது எங்களைப் பாதுகாத்தருளும். எங்கள் மரண நேரத்தில் எங்களைச் சுதந்தரித்துக் கொள்ளும்.

ஓ ஆண்டவரே! எல்லா மகிமையும் உமக்கே உண்டாவதாக! பரிசுத்த கன்னிகையின் சுதனாய் அவதரித்த தேவரீர் சகலராலும் ஆராதிக்கப் படுவீராக. மேலும் பிதாவோடும், தேற்றுகிறவரோடும் தேவரீர் சதாகாலமும் ஒரே ஸ்துதி புகழ்ச்சியைப் பெற்று கொள்வீராக.

ஆமென்.