✠ பாரம்பரிய புத்தகங்கள்


நமது புத்தக அப்ளிகேஷனில் உள்ள புத்தகங்கள்


✠ வேதாகமம் 1963 

✠ சத்திய வேத ஆகமம் பழைய ஏற்பாடு 1929

✠ பரிசுத்த புதிய ஏற்பாடு


📖 ஞாயிறு மற்றும் திருநாட் பூசையின் நிருபம், சுவிசேஷ வாசகங்கள்

📖 ஞாயிறு மற்றும் திருநாட் பூசையின் சுவிசேஷப் பிரசங்கம் 

📖 கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 1 

📖 கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 2

📖 கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 3

📖 கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 4

📖 கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 5

📖 கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 6

📖 கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 7

📖 கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 8

📖 கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 9

📖 கடவுள்-மனிதனின் காவியம் - பாகம் 10

📖 திவ்ய பலிபூசையின் அதிசயங்கள்

📖 கத்தோலிக்கப் பூசை விளக்கம் 1896

📖 திருப்பலி - விளக்கங்கள்

📖 பாவசங்கீர்த்தனத்தின் இரகசியம்

📖 பாவசங்கீர்த்தனத்தின் அதிசயங்கள்

📖 உண்மையான திவ்யபலி

📖 அன்பின் அரசர்    

📖 திருப்பாத முத்தி 

📖 அன்பின் அருங்குரல்   

📖 சிலுவையின் மீது சேசுநாதரின் ஏழு வாக்கியங்கள்

📖 கிறீஸ்துநாதர் அநுசாரம்

📖 திருப்பாடுகளின் தியானங்கள்   

📖 சேசுவின் திரு இருதய பிரார்த்தனையின் மீதான தியானங்கள்

📖 நித்திய ஞானமானவரின் சிநேகம்

📖 என் திவ்விய மாதிரிகை   

📖 ஆண்டவர் வெளிப்படுத்திய பாடுகள் 

📖 கிறீஸ்துவின் ஞான சரீரம் 1960   

📖 மரியாயின் இரகசியம்

📖 மரியாயின் மீது உண்மைப் பக்தி 1716

📖 ஜெபமாலையின் இரகசியம் 1876

📖 தேவமாதாவின் பிரார்த்தனை விளக்கம்

📖 மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் ஒன்று (பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய தெய்வீகத் திட்டத்தில் மாமரியின் பங்கு)

📖 மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் இரண்டு (மாமரியின் கதியின் உன்னத மகத்துவம்)

📖 மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் மூன்று (பொதுவில் மாமரியின் இலட்சணங்கள்)

📖 மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் நான்கு (கடவுளோடும், மனுக்குலத்தோடும் தன் சொந்த சுயத்தோடும் தனக்குள்ள தொடர்பில் மாமரியின் மகத்துவத்தின் விளைவுகள்)

📖 மாமரியைப் பற்றிய அறிவு - புத்தகம் ஐந்து (மாமரியின் பேறுபலனும் மகிமையும்)

📖 தேவமாதாவின் அமலோற்பவம்

📖 தேவமாதாவின் பிரார்த்தனையின் மீதான தியானங்கள்

📖 பாத்திமா காட்சிகள் 1917

📖 சலேத் இரகசியம் 1846

📖 தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளின் திருமுடிச்சரிதை 1921  

📖 கீழை நாடுகளின் லூர்து நகர் வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் திருத்தலப் பேராலய வரலாறு

📖 தேவமாதாவைக் குறித்த விசுவாச சத்தியங்கள் 

📖 பிரிவினை சகோதரர்களின் சந்தேகங்களுக்கு பதில்கள்

📖 மார்ச் மாதம் - அர்ச்சியசிஷ்ட சூசையப்பர் வணக்கமாதம்

📖 மே மாதம் - தேவமாதாவின் வணக்கமாதம்

📖 ஜூன் மாதம் - இயேசுவின் திருஇருதய வணக்கமாதம்

📖 ஜூன் மாதம் - அர்ச். அந்தோணியார் வணக்கமாதம்

📖 அக்டோபர் மாதம் - ஜெபமாலை மாதா வணக்கமாதம்

📖 நவம்பர் மாதம் - உத்தரிக்கிற ஆத்துமாக்கள் வணக்கமாதம் 

📖 சின்னக் குறிப்பிடம்

📖 பெரியக் குறிப்பிடம்

📖 அடிப்படை வேத சத்தியங்கள்

📖 ஞான உபதேசம் 1

📖 ஞான உபதேசம் 2   

📖 ஞான உபதேசம் 3    

📖 கடவுளும் நாமும்

📖 உறுதிப்பூசுதல்

📖 பக்திநெறி வழிகாட்டி   

📖 பூம்பொழில்   

📖 காவல் சம்மனசு

📖 பாவசங்கீர்த்தனத்தின் இரகசியம்

📖 பாவசங்கீர்த்தனத்தின் அதிசயங்கள்

📖 கிறீஸ்துநாதர் அநுசாரம்

📖 திருப்பாடுகளின் தியானங்கள்    

📖 மன்ரேசா ஞானப் பயிற்சிகள் 1885

📖 சேசுவின் திரு இருதய பிரார்த்தனையின் மீதான தியானங்கள்

📖 தேவமாதாவின் பிரார்த்தனையின் மீதான தியானங்கள்

📖 நித்திய ஞானமானவரின் சிநேகம்

📖 ஞான உணர்த்துதல்

📖 ஞான யுத்தம்    

📖 என் திவ்விய மாதிரிகை     

📖 சேசுநாதர் சிலுவையில் திருவுளம் பற்றின ஏழு வாக்கியங்கள்

📖 ஆண்டவர் வெளிப்படுத்திய பாடுகள்    

📖 காவல் சம்மனசு

📖 நரகம்

📖 அர்ச். ஜான் போஸ்கோவின் கனவுகள் 

📖 புனிதர்களின் மேற்கோள்கள்

📖 சாத்தானின் சாட்சியம்!

📖 சதி செய்யும் சாத்தான்

📖 வியாகுலப் பிரசங்கம்

📖 தபசுகாலப் பிரசங்கம் 1915

📖 ஞான ஒடுக்கப் பிரசங்கம் 1934

📖 பிரசங்கங்கள் - மறையுறை சிந்தனைகள்

📖 கிறீஸ்துவின் ஞான சரீரம் 1960    

📖 சத்திய வேதம் 1834

📖 சுவிசேஷப் பிரசங்கம்   

📖 பக்திநெறியின்பேரில் ஆவல் கொண்ட ஆன்மா அதை அடையத் திடமான தீர்மானம் செய்து கொள்ளுமாறு தூண்டும் அறிவுரைகளும் பக்தி முயற்சிகளும்

📖 ஜெபத்தினாலும், தேவத்திரவிய அனுமானங்களாலும் ஆன்மா கடவுளை நோக்கித் தாவிச் செல்லத் துணை புரியும் அறிவுரைகள்

📖 புண்ணியப் பயிற்சிக்குரிய சில அறிவுரைகள்

📖 சோதனைகளை எதிர்த்துப் போராட உதவி புரியும் அறிவுரைகள்

📖 ஆன்மாவுக்குப் புத்துயிர் தந்து அதை பக்தி நெறியில் உறுதிப்படுத்தும் ஞான முயற்சிகளும் அறிவுரைகளும் 

📖 புண்ணிய சாங்கோபாங்க முயற்சி 1526 - 1616

📖 பாவசங்கீர்த்தனத்தின் இரகசியம்

📖 பாவசங்கீர்த்தனத்தின் அதிசயங்கள்

📖 சதி செய்யும் சாத்தான்

📖 அர்ச். போர்ட் மவுரீஸின் லியோனார்ட் ஆற்றிய பிரசங்கம்

📖 பாத்திமா காட்சிகள் 1917

📖 சலேத் இரகசியம் 1846 

📖 திருமணம்-குடும்பம் பற்றிய திருச்சபையின் போதனை

📖 கற்பு என் பொக்கிஷம்

📖 பிள்ளை வளர்ப்பு 1927    

📖 காவல் சம்மனசு

📖 பாவசங்கீர்த்தனத்தின் இரகசியம்

📖 பாவசங்கீர்த்தனத்தின் அதிசயங்கள்

📖 கத்தோலிக்கம் நம் பெருமை

📖 சாத்தானின் சாட்சியம்!

📖 சதி செய்யும் சாத்தான்

📖 கத்தோலிக்கப் பாரம்பரியப் பாடல்கள்  

📖 இலத்தீன் பாட்டுபுஸ்தகம் 1911   

📖 தந்தை முன் மக்கள் 1965

📖 முத்துச்சரம்

📖 இதய வீணை 1995

📖 கிறிஸ்தவக் கீர்த்தனம் 1933

📖 கிறிஸ்தவ கீர்த்தனை அனுபந்தம்

📖 ஜீவார்மித கீதம் 

📖 வேத கலாபனைகள்

📖 கத்தோலிக்கம் நம் பெருமை

📖 அர்ச்சியசிஷ்ட அந்தோணியார்

📖 தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளின் திருமுடிச்சரிதை 1921    

📖 அர்ச். தோமையார் வரலாறு

📖 அர்ச். பிரான்சிஸ் அசிசியாரின் வாழ்வும், அற்புதங்களும்.    

📖 கீழை நாடுகளின் லூர்து நகர் வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் திருத்தலப் பேராலய வரலாறு

📖 கோணான்குப்பம் புனித பெரியநாயகி அன்னையின் திருத்தல வரலாறு

📖 புனித பிலோமினா

📖 சேலம் மேற்றிராசன சரித்திரம்  

📖 புனிதர்களின் மேற்கோள்கள்

📖 தமிழ் முதற்புஸ்தகம்

📖 அர்ச். லூயிஸ் மரிய தெ மோன்போட் வழி 33 நாள் முழு அர்ப்பணம்  

📖 தேவ பராமரிப்புக்கு நம்பிக்கையுள்ள அர்ப்பணம்

📖 மரியா வால்டோர்டா குறிப்பேடு 1943   

📖 மரியா வால்டோர்டா குறிப்பேடு 1944  

📖 என் ஆன்மாவில் தேவ இரக்கம் - அர்ச். மரிய ஃபாஸ்டினா கொவால்ஸ்கா    

📖 புனிதர்களின் மேற்கோள்கள்

📖 மரண ஆயத்தம் 1758    

📖 ஏழு தலையான பாவங்கள்

📖 உத்தரிக்கிற ஸ்தலத்தை தவிர்ப்பது எப்படி?

📖 இறுதிக்கால யுகம்

📖 உலகின் இறுதிக்காலங்கள்     

📖 பரலோக எச்சரிப்பு (உலகத் தண்டனை பற்றிய அறிவிப்பு)

📖 நித்தியத் தீர்வை   

✍ சில இலக்கியப் பாடல்கள்

✍ அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம் 1914

✍ ஜென்ம மாசணுகா தேவமாதா அம்மானை 1935

✍ தேவமாதா தேடியழுதேகும் பிரலாபப் பண்ணாபரணம் 1912

✍ இரக்ஷணிய யாத்திரிகம் 1894

✍ ஏலாக்குறிச்சி தூய அடைக்கல அன்னை பதிகம் மன்றாட்டுகள்


📖 தேவ இரகசிய ரோஜா மாதா காட்சிகள்

📖 மரியாயின் மாசற்ற இருதய பரிகாரப் பக்தி

📖 மரியாயின் மாசற்ற வெற்றியின் உதயம்

📖 அமலோற்பவ மாமரியின் போரணி

📖 தேவமாதாவிக் ஜெபக்கிரீடம்

📖 அதிசய மணல்மாதா

📖 மலைமாதா அருள்தல வரலாறு

📖 மசாபியேல் குகையில் பெர்னதெத் கண்ட அன்னை

📖 அர்ச். தேவமாதாவின் சங்கீத மந்திரமாலை

📖 அன்னை மரியாள் நாம் அறிந்ததும் அறியாததும்

📖 மாதா இணை மீட்பர்

📖 அன்னையை நேசிக்க பன்னிரு படிகள்

📖 மரியா தூச்சே! - மரியாயின் தலைமையின் கீழ்

📖 மரியாயின் மாசற்ற இருதய வெற்றியின் உதயம்.

📖 மரியாயின் மகிமைகள்

📖 திருக்கனியும் புனித மரமும்

📖 தேவமாதாவின் தெய்வீகம்

📖 மா புனிதை மரியாளின் மாண்பு

📖 நவ மாதா

📖 மடுமாதா அம்மானை

📖 பூண்டி புதுமை அமல அரசி அன்னை சென்மராக்கினிமாதா திருத்தல வரலாறு

📖 தேவமாதா தேடியழுதேகும் பிரலாபப் பண்ணாபரணம்

📖 தேவமாதா அம்மானை

📖 தேவநாம சங்கீத பக்திரசக் கீர்த்தனம்

📖 திவ்ய சந்தமரிய தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளின் பனிமயப் பக்திரஸக் கீர்த்தனை

📖 திருமுடிச்சரிதை

📖 அடைக்கல அன்னை பதிகம்

📖 அருள்நிறை மரியம்மைக் காவியம்

📖 மீட்பரசி


தேவ இரகசிய ரோஜா மாதா காட்சிகள்

மரியாயின் மாசற்ற இருதய பரிகாரப் பக்தி

மரியாயின் மாசற்ற வெற்றியின் உதயம்

இரட்சிக்கப்படுவோரின் மிகச்சிறிய எண்ணிக்கை

சேசுவின் திருநாமத்தின் அதிசயங்கள்

அமலோற்பவ மாமரியின் போரணி

புனித ஜார்ஜியார் பொக்கிஷம்

இதய தீபம் - இயேசுவின் திருஇருதய சபையின் கையேடு

தொன்போஸ்கோவின் இதயம் பேசுகிறது

வாழ்வில் வழிகாட்டி

தவ ஜெபமாலை

தேவமாதாவிக் ஜெபக்கிரீடம்

அதிசய மணல்மாதா

சிறுவர் செபமலர்கள்

ஞான ஜீவிய கையேடு

மறை கூறும் இல்லறம்

மணவாழ்வில் மகிழ்ச்சி - திருமணத் தயாரிப்புக் கையேடு

திருமண வாழ்வு - திருமணத் திருப்பலியும் திருமறைச்சுவடியும்

உலகின் உயிர்

மலைமாதா அருள்தல வரலாறு

மசாபியேல் குகையில் பெர்னதெத் கண்ட அன்னை

என்னை உடனே படிக்காவிட்டால் பிறகு வருத்தப்பட்டுப் பயனில்லை

இயேசுவே உன்னோடு நான்

அர்ச். தேவமாதாவின் சங்கீத மந்திரமாலை

உவரி புனித அந்தோணியார் செப மலர்

புனித அந்தோணியார் பொக்கிஷம்

அதிசய இரத்தம்

மன செபம் - ஒரு விளக்கம்

செபமாலைச் செப வெற்றி வீரர் புனித லூயி தெ மோன்போர் சரிதை

அன்பிரவு

அர்ச். பிலோமினா

புனித ஜெர்த்ரூத்தின் சரிதை

அர்ச். மர்கரீத் மரியம்மாளின் சுயசரித்திரம்

திருச்சபையின் தூண்கள்

அர்ச். பத்தாம் பத்திநாதர் வாழ்க்கை வரலாறு

மெய்யான திவ்விய பலிபூசை

அன்னை மரியாள் நாம் அறிந்ததும் அறியாததும்

புதுநன்மைப் புனிதை குழந்தை இமெல்டா

புதுமைப் புனிதர் தந்தை பியோ

புனித அல்போன்ஸ் மரிய லிகோரியார் எழுதிய மரண ஆயத்தம்

புனிதர்களின் பாதையில்

மாதா இணை மீட்பர்

சத்திய வேத சித்திர விளக்கம்

அன்னையை நேசிக்க பன்னிரு படிகள்.

தேவனுக்காக என் எல்லா நாட்களும்.

அர்ச்சியசிஷ்டவனாக ஓர் எளிய வழி.

ஓரு பேயோட்டுபவர் தம் கதையை சொல்கிறார்.

தேவதூதர்கள்.

அப்பாலே போ சாத்தானே! - பயங்கரத்துக்குரிய பேயோட்டும் சடங்கு.

ஜெபமாலையின் மாபெரும் சரித்திரபூர்வமான வெற்றிகள்

தேவ அழைத்தல்.

திருச்சபைக் கட்டளைகள்.

நித்திய நரகம்.

பபியோலா - ஆதித்திருச்சபையைப் பற்றிய சரித்திர நாவல்.

காவல் தூதர்.

உத்தம மக்களை உருவாக்க.

திவ்ய நற்கருணை

அதிசயத்திற்குரிய கத்தோலிக்கப் பூசை

மணவாளராகிய சேசு

திவ்விய நற்கருணை சிநேகமாகிய நம் சேசுநாதர்

மரியா தூச்சே! - மரியாயின் தலைமையின் கீழ்.

ஒட்டாவியானி தலையீடு.

மெக்ஸிகோவின் வரலாறும், குவாடலூப்பே காட்சிகளும்.

மரியாயின் மாசற்ற இருதயத்துக்குப் பரிகாரம் செய்யும் முறை.

சேசுவின் விலைமதிக்கப்படாத திருஇரத்தப் பக்தி.

மரியாயின் மாசற்ற இருதய வெற்றியின் உதயம்.

மரியாயின் மகிமைகள்

திருக்கனியும் புனித மரமும்

தேவமாதாவின் தெய்வீகம்

மா புனிதை மரியாளின் மாண்பு

நவ மாதா

ஜீவனுக்கு வழியும் அதின் இன்பமும்

வேளாங்கண்ணி அர்ச் ஆரோக்கிய மாதாவின் திருவிழாச்சிறப்பு

வீரமாமுனிவர் கலம்பகம்

மேரி மக்தலேனா

மெய்ஞ்ஞான மாலை

மெஞ்ஞானம்

மடுமாதா அம்மானை

மகதலேனா மரியாள்

பூண்டி புதுமை அமல அரசி அன்னை சென்மராக்கினிமாதா திருத்தல வரலாறு

பூங்காவனப் பிரளயம்

பீடத்துப் பரிசாரகர் எனும் அர்ச் பெர்க்மான்ஸ் அருளப்பர் சபை

பாலிய பரித்தியாகி

பரதேசியின் மோட்ச பிரயாணம்

பங்கிராஸ் அல்லது பூர்வீக சுரங்க சபையின் விநோத விர்த்தாந்தம்

நெல்லுக்கும் களைக்கும் நடந்த சம்பாஷணை

நன்மறை காட்டும் நன்னெறி

தேவமாதா தேடியழுதேகும் பிரலாபப் பண்ணாபரணம்

தேவமாதா அம்மானை

தேவநாம சங்கீத பக்திரசக் கீர்த்தனம்

தேம்பாவணி

திவ்ய சந்தமரிய தஸ்நேவிஸ் ஆண்டவளின் பனிமயப் பக்திரஸக் கீர்த்தனை

திருமுடிச்சரிதை

திருமரணத்திறவுகோல் என்னும் நன்மரண அம்மானை

திருக்காவலூர் கலம்பகம்

தமிழ்ப் பண்பாட்டில் கிறிஸ்தவம்

ஞானக்கும்மி

சுவாமி ஞானப்பிரகாசர் சிந்தனையும் பணியும்

சிலுவையின் பாதையில் சிதறிய சிந்தனைகள்

சமதர்மத்தின் தப்பறை

கிறிஸ்துவின் அருள் வேட்டல்

கிறித்தவக் காப்பியங்கள்

கிரிஸ்து சமய கீர்த்தனம்

கத்தோலிக்க திருச்சபையின் மறைப்போதகக் கைநூல்

கத்தோலிக்க திருச்சபை எதிகொள்ளும் சவால்களுக்கான பதில்கள்

கத்தோலிக்க கலை இலக்கியப் பாரம்பரியங்கள்

கத்தோலிக் பாலர்பக்தி பஜனைகீத்தனங்கள்

என் மக்களின் கூக்குரல்

உத்தம கிறிஸ்தவ சாட்சி

இலத்தீன் பாட்டுபுஸ்தகம்

இரஷண்ய மூர்த்தி

இரக்ஷணிய யாத்திரிகம்

இரக்ஷணிய சரிதம்

இயேசு புராணம்

ஆண்டவர் அம்மானை

அவர்கள் மூன்று சிறுவர்கள்

அர்ச்சியசிஷ்டமரிகருதம்மாள் அம்மானை

அர்ச் சூசையப்பர் கலம்பகம்

அர்ச் யாகப்பர் அம்மானை

அந்தோனியார் காவியம்

அடைக்கல அன்னை பதிகம்

திருவாக்குப் புராணம்

இயேசு புராணம்

நசரேய புராணம்

உலக ஜோதி

அருளாவதாரம்

ஆதியாகம காவியம்

ஞானானந்த புராணம்

கிறிஸ்தாயனம்

கிறிஸ்து மான்மியம்

சுவிசேட புராணம்

இரட்சகராகிய இயேசுநாதர்

சுடர்மணி

திருஅவதாரம்

இயேசுகாவியம்

அருட்காவியம்

மீட்பதிகாரம்

பேரின்பக் காவியம்

யோசேப்புப் புராணம்

எஸ்தர் காவியம்

அருள்நிறை மரியம்மைக் காவியம்

பவுலடியார் பாவியம்

மீட்பரசி

அர்ச். சவேரியார் காவியம்

திருச்செல்வர் காவியம்

மோட்சப்பயண காவியம்
மேலே உள்ள புத்தகங்களை இணையதளத்தில் சேர்க்கும் முயற்சியில் இருக்கின்றோம். உலகெங்குமுள்ள கத்தோலிக்க விசுவாசிகள் பயன்பெறும் பொருட்டு, புத்தக ஆசிரியர்களின் அனுமதிக்காக ஆகும் பொருட்செலவில் நீங்கள் எங்களுக்கு துணைநிற்க கீழே உள்ள லிங்க்”ஐ பயன்படுத்தி பாதுகாப்பாக நன்கொடை வழங்க அன்போடு கேட்டுகொள்கிறோம்.