இந்த இணையதளத்திலுள்ள புத்தகங்கள் தங்களின் தனி பயன்பாட்டுக்கு மட்டுமே. வேறு தளங்களில் பகிர்வதற்கும், புத்தகமாக்குவதற்கும் அனுமதி இல்லை.

✍ இரக்ஷணிய யாத்திரிகம் 1894

சிறப்புப் பாயிரம்

பதிகம்

வரலாற்றுப் படலம்

மெய்யுணர்ச்சிப் படலம்

குருதரிசனப் படலம்

பரமராஜ்யப் படலம்

அரசியற் படலம்

சிருஷ்டிப் படலம்

இராஜதுரோகப் படலம்

பூர்வபாதைப் படலம்

சுவிசேஷமார்க்கப் படலம்

யாத்திராரம்பப் படலம்

அவநம்பிக்கைப் படலம்

லௌகீகப் படலம்

கடைதிறப்புப் படலம்

வியாக்கியானி யரமனைப் படலம்

சுமைநீங்கு படலம்

துயிலுணர்த்து படலம்

அமார்க்கப் படலம்

ஜீவபுஷ்கரிணிப் படலம்

உபாதிமலைப் படலம்

சம்பாஷணைப் படலம்

இரக்ஷணிய சரிதப் படலம்

விசிராந்திப் படலம்

காட்சிப் படலம்

வனம்புகு படலம்

அழிம்பன் றோல்விப் படலம்

மரணச்சூழ லிறுத்தப் படலம்

நிதானி நட்புப் படலம்

அலப்பனை வரைந்த படலம்

ஞானாசிரியனைக் கண்ணுற்ற படலம்

மாயாபுரிப் படலம்

நகர்புகு படலம்

இரக்ஷணிய நவநீதப் படலம்

சிறைப்படு படலம்

நிதானி கதிகூடு படலம்

நம்பிக்கை நன்னெறி பிடித்த படலம்

கிறிஸ்தவன் கதிவழி கூடிய படலம்

சுரங்கப் படலம்

விடாதகண்டப் படலம்

ஆனந்த சைலப் படலம்

விசுவாச விளக்கப் படலம்

கார் வண்ணப் படலம்

சோக பூமிப் படலம்

அறிவீன வர்ச்சிதப் படலம்

நிலைகேடனாதியர் விவரணப் படலம்

தர்மக்ஷேத்திரப் படலம்

இகபரசந்திப் படலம்

சுவர்க்காரோகணப் படலம்

உண்மை வற்புறுத்தல்

அந்திப்பலி