♫ தேவமாதா சத்தியங்கள் - வேதாகம ஆதாரத்துடன்


முன்னுரை

தேவமாதாவின் அமல உற்பவம்!

தேவமாதாவின் நித்திய கன்னிமை!

தேவமாதாவின் தெய்வீகத் தாய்மை!

தேவமாதா சகல வரப்பிரசாதங்களுக்கும் மத்தியஸ்தியாக இருக்கும் மகிமை!

தேவமாதாவுக்கு வேறு பிள்ளைகள் இல்லை!

சேசுநாதர் சிலுவையில் தம் தாயை ஸ்திரீயே என்று அழைத்தது ஏன்?

தேவமாதா பரலோக பூலோக இராக்கினியாக இருக்கிறார்கள்!

முடிவுரை

சால்வே ரெஜினா பாடல்
குறிப்பு - இந்த வேதசத்திய விளக்கங்களை வேதாகம ஆதாரத்துடன் கொடுத்த சகோதரர் தன்னுடைய பெயர் தற்புகழ்ச்சிபெற விரும்பாத காரணத்தால் அவருடைய பெயர் இங்கே குறிப்பிடப்படவில்லை. நமது இணையதளம் மூலமாக அவருக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்.