தஞ்சம் வந்தேன் இயேசுவே ஓ கொஞ்சம் பாரும் தேவனே என்னைப் பார்த்தால் போதுமே ஓ இன்பம் வந்து பாயுமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தஞ்சம் வந்தேன் இயேசுவே ஓ கொஞ்சம் பாரும் தேவனே

என்னைப் பார்த்தால் போதுமே ஓ இன்பம் வந்து பாயுமே

ஏங்குதே ஏங்குதே என் மனம் ஏங்குதே

தேடுதே தேடுதே இயேசு உன்னைத் தேடுதே


1. பணம் வேண்டாம் நீயே போதும் மனம் ஒன்று தருவாயா

இனம் வேண்டாம் நீயே போதும் எனில் இன்று வருவாயா

நான் வந்தேன் உன்னைக் கண்டேன்

என்னைத் தந்தேன் அணைப்பாயா

தேகம் அழிந்தாலும் உன் ஸ்நேகம் அழியாது

தேகம் அழிந்தாலுமே உன் ஸ்நேகம் அழியாதய்யா

உன்னை நினைப்பேன் உயிர் கொடுப்பேன்

ஒரு போதும் மறவேனே


2. புகழ் வேண்டாம் நீயே போதும் மனம் ஒன்று தருவாயா

சுகம் வேண்டாம் நீயே போதும் வரம் ஒன்று தருவாயா

என் சொந்தம் என்றும் நீயே உன் சொந்தம் நானய்யா

ஞாலம் மறைந்தாலும் உன் பாசம் மறையாது

ஞாலம் மறைந்தாலுமே உன் பாசம் மறையாதய்யா